10. november 2016

Vedtægter

 < Klubben

Love for Ebberup Rideklub

Revideret 27.02.2013

Download den som dokument her

§1 –  Formål og hjemsted

Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten og samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdom i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive ride-etablissement.

Klubbens navn, forkortelse og hjemsted: Ebberup Rideklub, EBR, hjemhørende i Assens Kommune.

§2  – Landsorganisation

EBR er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3 – Medlemmer; ind- og udmeldelser

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer optages aktive eller passive. Unge under 18 år dog som juniormedlemmer. Passive har ingen stemmeret i sager, der omhandler sportslige anliggender og må ikke deltage i samme. Juniormedlemmer har kun stemmeret til valg af juniormedlem. I øvrige spørgsmål har forældrene stemmeret for juniormedlemmerne til generalforsamlingen (1 barn = 1 stemme, 2 børn = 2 stemmer o.s.v.).

Udmeldelse af EBR kan kun ske til den 1. juli eller 1. januar og er kun gyldig, når skriftlig henvendelse derom er tilsendt bestyrelsen inden den forudgående 1. juni eller 1. december.

Æresmedlemmer kan udnævnes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på generalforsamlingen, og som vedtages af denne ved en afstemning. Der må ingen diskussion finde sted om dette forslag. Skriftlig afstemning med 2/3 majoritet. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, men har stemmeret som aktive medlemmer.

§ 3a – Karantæne < 2 måneder

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, som max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen. Medlemmerne skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.

§ 3b –  Karantæne > 2 måneder

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på  at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør- og ordensudvalg inden 4 uger.

§ 3c – Udelukkelse fra andre rideklubber/specialforbund

I det § 3b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (eksklusion).

§ 4 – Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar. Regnskabet skal godkendes og påtegnes af revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 5 – Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. For både aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen slettes vedkommende som medlem. Optagelse på ny, også i andre klubber under Dansk Rideforbund kan kun ske efter indbetaling af restancen.

Bestyrelsen er kontingentfrie.

§ 6 – Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5-8 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der afgår hvert år 3-4 medlemmer og 1 suppleant i den orden de er valgt – er der flere medlemmer valgt samtidig, bestemmes afgangen blandt disse ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder 1. suppleanten indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Følgende personer må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

1.     Ejere og forpagter og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet, hvor klubben holder til.

2.    Undervisere, gælder ikke amatørundervisere.

3.    Kontraktansatte på etablissementet.

Til bestyrelsen og udvalg kan kun vælges amatører.  Medlemmer skal være stemmeberettigede til generalforsamlingen mindst 3 måneder, før de kan vælges til bestyrelsen.

§ 7 – Forretningsordenen

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelses- medlemmer. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, se dog § 8. Står stemmerne lige, er formandens (næstformandens) stemme afgørende. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører referat, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og offentliggøres for medlemmerne (opslagstavlen).

§ 8 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal  tillige med dagsordenen skriftligt meddeles klubbens medlemmer (ved annoncering eller opslag på opslagstavlen) senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De af bestyrelsen fremsatte forslag og evt. indsendte forslag skal opsættes på opslagstavlen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.    Bestyrelsen aflægger beretning

3.    Det reviderede regnskab og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

5.    Valg af ungdomsrepræsentant – vælges for ét-årig periode (ungdomsudvalg)

6.    Valg af suppleanter

7.    Valg af revisor og revisorsuppleanter

8.    Fastsættelse af kontingent

9.    Behandling af indkomne forslag

10.  Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb , salg og anden afhændelse og pantsættelse af klubbens faste ejendom. På generalfor-samlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §9 og §12. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted  senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse kan finde sted med 8 dages varsel.

§ 10 – Lovændring

Til ændring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 11 – Klubbens midler

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb og salg eller afhændelse af fast ejendom, som er en følge af de generalforsamlingsbe-slutninger, som er truffet herom ifølge lovens § 8.

Formanden og kassereren har begge prokura. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 12 – Klubbens opløsning

Stk. 1: Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to eller flere efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede. For at beslutningen om opløsning kan være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af disse afgivne stemmer. Ved 2. generalforsamling kan opløsning vedtages med simpel majoritet. Ved evt. opløsning skal klubbens midler tilfalde ridesportslige aktiviteter, som er vedtaget på sidste generalforsamling.

Stk. 2: Ikke forbrugte udloddende midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

§ 13 – Forskelligt

Klubben kan modtage gaver, præmier, bidrag eller lignende af institutioner, virksomheder eller privatpersoner og anvende disse efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen i Ebberup Rideklub den 27. februar 2013.